1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 31

62-095 Murowana Goślina

 

2. POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM, ORAZ, ŻE PROWADZĄCY DOKONAŁ ZGŁOSZENIA ODPOWIEDNIM ORGANOM I PRZEKAZAŁ IM PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM

Na podstawie Dyrektywy Seveso III oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakwalifikowano zakład BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Murowanej Goślinie do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z art. 250 ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzący zakład w dniu 31.05.2016r. dokonał zgłoszenia zakładu do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

3. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zakład w Murowanej Goślinie jest magazynem produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo.

 

4. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ ZAGROŻEŃ JAKIE POWODUJĄ

Na terenie magazynu składowane są produkty o skrajnie łatwopalnych właściwościach. Są to głównie wyroby aerozolowe, w których gazem nośnym jest mieszanina skroplonych gazów propan oraz butan.

W magazynie składowane są także mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego w kategorii toksyczności ostrej i przewlekłej I.

 

Aerozole łatwopalne

 

Klasa i kategoria zagrożenia: Wyroby aerozolowe kategoria 1

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Ciecze łatwopalne

 

Klasa i kategoria zagrożenia:  Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 Działa drażniąco na oczy

 

Substancje stałe i ciekłe utleniające

 

Klasa i kategoria zagrożenia: Substancje stałe utleniające, kategoria zagrożeń 3

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar

H319 Działa drażniąco na oczy

 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1

 

Klasa i kategoria zagrożenia: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2

 

Klasa i kategoria zagrożenia: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Karbid

 

Klasa i kategoria zagrożenia: Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H260 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

W przypadku pożaru, wycieku lub innego zagrożenia w magazynie BROS w Murowanej Goślinie przy ul. Polnej 31, uruchamiana jest syrena alarmowa. Syrena alarmowa uruchamiana jest automatycznie po wykryciu przez czujki zadymienia albo ręcznie przez wciśniecie ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP-a. Do uruchomienia syreny alarmowej upoważniony jest każdy pracownik. Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka ochrony przeciwpożarowej – Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku wystąpienia awarii, do wewnątrzzakładowego sposobu ostrzegania osób znajdujących się na obiekcie i na jego terenie służy także, specjalnie do tego celu przeznaczony, przycisk - "Powiadomienie o zagrożeniu", wciskany ręcznie, który uruchamia sygnał dźwiękowy w sekwencji ciągłej, trwający jedną minutę. 

Ewentualną decyzję o ewakuacji okolicznych zakładów podejmuje kierujący akcją ratowniczą z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym, w szczególności kierującym działaniami ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba informacje dla społeczeństwa podane zostaną w komunikatach Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. ELIMINOWANIE/OGRANICZANIE SKUTKÓW WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku wystąpienia awarii - wycieku materiałów niebezpiecznych, jako pierwsza do działań przystępuje powołana na obiekcie grupa "EKO" składająca się z przeszkolonych pracowników, w celu likwidacji/usunięcia awarii zgodnie z przyjętą wewnątrzzakładową instrukcją postępowania w sytuacji wystąpienia awarii - wycieku substancji, cieczy.

Szczegółowe zasady dotyczące podejmowanych działań zapobiegających i ograniczających pojawienie się awarii przemysłowej, a także zwalczanie jej skutków, dla obiektu magazynowego, zawarte są we wdrożonym dokumencie System Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektu firmy BROS w Murowanej Goślinie, który jest wewnętrznym narzędziem firmy BROS, wspomagającym i zapobiegającym poważnym awariom przemysłowych i ograniczającym jego skutki.